1. Akceptacja Warunków
1.1. Aby móc pobierać i/lub korzystać z materiałów i systemu e-learningowego, Produktów i/lub strony internetowej i-Mentor, musisz najpierw zaakceptować niniejszy Regulamin. Niniejsze Warunki sš akceptowane przez Ciebie (a) kiedy klikniesz, aby zaakceptować lub zgodzić się na Warunki; lub (b) kiedy pobierasz i/lub korzystasz z materiałów i systemu e-learningowego, Produktów i/lub strony internetowej i-Mentor. Zalecamy wydrukowanie kopii niniejszych Warunków dla swojej dokumentacji. Niniejsze Warunki pozostajš w mocy od daty ich zaakceptowania do momentu ich wypowiedzenia przez Ciebie lub i-Mentor zgodnie z punktem 7.
1.2. Ograniczenia. Użytkownik nie może i zgadza się, że nie może:
1.2.1. Udzielania sublicencji, sprzedaży, cesji, wynajmu, leasingu, eksportu, importu, dystrybucji lub transferu lub w inny sposób przyznawania praw osobom trzecim do materiałów e-learningowych i systemu;
1.2.2. Podejmować, powodować, zezwalać lub upoważniać do modyfikacji, tworzenia dzieł pochodnych lub ulepszeń, tłumaczenia, inżynierii wstecznej, dekompilacji, dezasemblacji, deszyfrowania, emulacji, hakowania, odkrywania lub prób odkrywania kodu ródłowego lub protokołów materiałów e-learningowych i systemu lub jakiejkolwiek jego częci lub funkcji (z wyjštkiem zakresu dozwolonego przez prawo);
1.2.3. Usuwać, zasłaniać lub zmieniać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub innych informacji o prawach własnoci zawartych w materiałach e-learningowych i systemie;
1.2.4. Używać materiałów e-learningowych i systemu lub powodować, że materiały e-learningowe i system (lub jakakolwiek ich częć) będš używane w ramach lub w celu dostarczania komercyjnych produktów lub usług osobom trzecim.
1.2.5. Z wyjštkiem celów zwišzanych z pobieraniem i instalacjš, korzystać z materiałów e-learningowych i systemu z wyjštkiem korzystania z Konta Użytkownika.
1.3. Technologia osób trzecich. Jeli korzystasz z materiałów e-learningowych i systemu pre-Loaded na, osadzonych w, połšczonych, dystrybuowanych lub używanych z lub pobranych na produkty, sprzęt, aplikacje, programy lub urzšdzenia osób trzecich ("Technologia osób trzecich"), zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomoci, że: (a) możesz być zobowišzany do zawarcia odrębnej umowy licencyjnej z odpowiednim włacicielem lub licencjodawcš strony trzeciej w celu korzystania z takiej Technologii strony trzeciej; (b) niektóre Produkty i/lub funkcjonalnoci mogš nie być dostępne za porednictwem Technologii strony trzeciej oraz (c) i-Mentor nie może zagwarantować, że materiały e-learningowe i system będš zawsze dostępne na lub w połšczeniu z takš Technologiš strony trzeciej.
1.4. Powiadomienia Stron Trzecich. Materiały e-learningowe i system mogš zawierać kod osób trzecich, na który i-Mentor, a nie osoby trzecie, udziela licencji na podstawie niniejszej umowy. Uwagi, jeli takie istniejš, dotyczšce kodu osób trzecich sš dołšczone tylko dla Twojej informacji. Skrypty stron trzecich, połšczone, wywoływane lub przywoływane z materiałów e-learningowych i systemu, sš licencjonowane przez strony trzecie, które sš włacicielami takiego kodu, a nie przez i-Mentor.
2. Korzystanie z materiałów e-learningowych, systemu i produktów oraz strony internetowej i-Mentor
2.1. Sprzęt: Do korzystania z materiałów i systemu e-learningowego oraz Produktów potrzebne będzie internetowe połšczenie szerokopasmowe. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie wszelkiego sprzętu wymaganego do uzyskania dostępu do Internetu lub umożliwienia komunikacji, takiego jak zestawy słuchawkowe, mikrofony i kamery internetowe.
2.2. Korzystanie z urzšdzeń użytkownika: Materiały i system e-learningowy i-Mentor mogš wykorzystywać możliwoci przetwarzania, pamięć i przepustowoć komputera (lub innego stosownego urzšdzenia), z którego korzystasz, w celu ułatwienia komunikacji i ustanowienia połšczenia między użytkownikami materiałów i systemu e-learningowego i-Mentor. Jeli korzystanie przez Ciebie z materiałów e-learningowych i-Mentor i systemu jest uzależnione od wykorzystania procesora i pasma będšcego własnociš lub kontrolowanego przez osobę trzeciš, potwierdzasz i zgadzasz się, że Twoja licencja na korzystanie z materiałów e-learningowych i-Mentor i systemu jest uzależniona od uzyskania zgody odpowiedniej osoby trzeciej na takie korzystanie. Owiadczasz i gwarantujesz, że akceptujšc niniejsze Warunki, uzyskałe takš zgodę.
2.3. Zawieszenie, ulepszenia techniczne i konserwacja: Od czasu do czasu i-Mentor może być zmuszony do przeprowadzenia konserwacji lub modernizacji materiałów i systemu e-learningowego, Produktów lub strony internetowej i-Mentor lub podstawowej infrastruktury, która umożliwia korzystanie z materiałów i systemu e-learningowego, Produktów lub strony internetowej i-Mentor. Może to wymagać od i-Mentor czasowego zawieszenia lub ograniczenia możliwoci korzystania przez Ciebie z niektórych lub wszystkich materiałów i systemów e-learningowych, Produktów lub strony internetowej i-Mentor do czasu zakończenia prac konserwacyjnych i/lub aktualizacji. W miarę możliwoci i o ile interwencja nie będzie wymagana w trybie pilnym, i-Mentor opublikuje z wyprzedzeniem czas i datę takiego zawieszenia lub ograniczenia na stronie internetowej i-Mentor. Użytkownik nie będzie uprawniony do żšdania odszkodowania z tytułu takiego zawieszenia lub ograniczenia możliwoci korzystania z jakichkolwiek materiałów i systemów e-learningowych, Produktu lub strony internetowej i-Mentor.
2.4. Powiadomienie i usunięcie Jeli i-Mentor otrzyma jakiekolwiek powiadomienie, że jakikolwiek materiał, który zamiecisz, załadujesz, edytujesz, hostujesz, udostępnisz i/lub opublikujesz na stronie internetowej i-Mentor lub za porednictwem materiałów i systemu e-learningowego (z wyłšczeniem Twojej prywatnej komunikacji) ("Materiał użytkownika") jest nieodpowiedni, narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich, lub jeli i-Mentor chce usunšć Twoje materiały użytkownika z jakiegokolwiek powodu, i-Mentor zastrzega sobie prawo do automatycznego usunięcia takich materiałów użytkownika z jakiegokolwiek powodu natychmiast lub w innym terminie, który może zostać okrelony przez i-Mentor według własnego uznania. Materiał Użytkownika zostanie usunięty bez przyznania się do odpowiedzialnoci i bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw, rodków prawnych lub obrony, z których wszystkie sš wyranie zastrzeżone. Użytkownik przyjmuje do wiadomoci i zgadza się, że i-Mentor nie jest zobowišzany do ponownego umieszczenia takich materiałów użytkownika w dowolnym czasie. Jeli materiały użytkownika naruszajš, lub jeli uważasz, że materiały użytkownika naruszajš jakiekolwiek prawa (w tym prawa własnoci intelektualnej) lub sš niezgodne z prawem, prosimy o natychmiastowy kontakt z nami zgodnie z naszš procedurš powiadamiania i usuwania. i-Mentor zastrzega sobie prawo do poproszenia o weryfikację tożsamoci użytkownika oraz do poszukiwania dalszych informacji w celu weryfikacji jego skargi. Zgadzasz się, że ponosisz wyłšcznš odpowiedzialnoć za konsekwencje wynikajšce z Twojej skargi (w tym, ale nie do usunięcia lub zablokowania Materiału Użytkownika) i przyjmujesz do wiadomoci i zgadzasz się, że wszelkie skargi mogš być wykorzystane w postępowaniu sšdowym. Wszelkie fałszywe, wprowadzajšce w błšd lub niedokładne informacje dostarczone przez Użytkownika mogš skutkować odpowiedzialnociš cywilnš i karnš.
2.5. Jakoć: i-Mentor nie może zagwarantować, że materiały i system e-learningowy, Produkty lub strona internetowa i-Mentor będš zawsze działać bez zakłóceń, opónień lub błędów. Wiele czynników może mieć wpływ na jakoć komunikacji i korzystania z materiałów i systemu e-learningowego, Produktów (w zależnoci od użytych Produktów) lub strony internetowej i-Mentor i może spowodować awarię komunikacji, w tym, ale nie tylko: sieć lokalna, firewall, dostawca usług internetowych, publiczny Internet, publiczna komutowana sieć telefoniczna i zasilanie. i-Mentor nie ponosi odpowiedzialnoci za jakiekolwiek zakłócenia, przerwy lub opónienia spowodowane awariš lub brakiem możliwoci korzystania z któregokolwiek z tych elementów lub innych elementów, nad którymi nie mamy kontroli.
2.6. Zmiany w Produktach: i-Mentor stale ulepsza materiały i system e-learningowy oraz Produkty, a także może być zmuszony do zmiany funkcji technicznych od czasu do czasu w celu zachowania zgodnoci z obowišzujšcymi przepisami. W zwišzku z tym, użytkownik przyjmuje do wiadomoci i zgadza się, że Produkty i funkcjonalnoć materiałów e-learningowych i systemu mogš się zmieniać od czasu do czasu. Wymagania techniczne dotyczšce korzystania z Produktów i materiałów e-learningowych oraz opisy systemu i jego funkcji sš dostępne na stronie internetowej i-Mentor. Jeli nie zgadzasz się z jakimikolwiek zmianami w materiałach e-learningowych i systemie oraz Produktach, możesz zakończyć swojš relację z i-Mentor zgodnie z punktem 11. Aby móc korzystać z niektórych Produktów może być konieczna aktualizacja do nowej wersji. Ponadto, potwierdzasz i zgadzasz się, że niektóre Produkty mogš podlegać ograniczeniom w użytkowaniu lub ograniczeniom geograficznym, które mogš się zmieniać od czasu do czasu. Prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej i-Mentor szczegółów dotyczšcych najbardziej aktualnych ograniczeń w użytkowaniu, które majš zastosowanie do Produktów, z których korzystasz.
2.7. Niezamówione pomysły i-Mentor nie rozważa ani nie akceptuje niezamówionych propozycji lub pomysłów, w tym bez ograniczeń pomysłów na nowe produkty, technologie, promocje, nazwy produktów, opinie o produktach i ich ulepszenia ("Niezamówione informacje zwrotne"). Jeli użytkownik przele niezamówione informacje zwrotne do i-Mentor za porednictwem strony internetowej i-Mentor lub w inny sposób, przyjmuje do wiadomoci i zgadza się, że i-Mentor nie będzie zobowišzany do zachowania poufnoci w odniesieniu do niezamówionych informacji zwrotnych.
3. Obowišzki użytkownika
3.1. Konto użytkownika. Przed pierwszym skorzystaniem z materiałów e-learningowych i systemu i-Mentor, zostaniesz poproszony o utworzenie konta użytkownika oraz wybranie identyfikatora i hasła. Zalecamy wybranie hasła, które jest trudne do odgadnięcia i składa się z liter, cyfr i symboli. Możesz korzystać z materiałów e-learningowych i systemu tylko poprzez swoje Konto Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłšcznš odpowiedzialnoć za wszelkie działania prowadzone za porednictwem jego Konta Użytkownika. Aby zapobiec nieuprawnionemu użyciu, Użytkownik powinien zachować swoje hasło w tajemnicy i nie udostępniać go osobom trzecim ani nie używać go do uzyskiwania dostępu do stron internetowych lub usług osób trzecich. Jeli podejrzewasz, że kto inny zna Twoje hasło, powiniene je natychmiast zmienić w celu ochrony bezpieczeństwa Twojego Konta Użytkownika. Twoim obowišzkiem jest upewnienie się, że nie odpowiadasz na żadne niezamówione proby o podanie danych karty kredytowej, haseł lub innych danych. i-Mentor nie ponosi odpowiedzialnoci za nieprzestrzeganie przez Ciebie zobowišzań zawartych w tym paragrafie.
3.2. Użytkowanie zgodne z prawem: Musisz korzystać z materiałów i systemu e-learningowego, Produktów i strony internetowej i-Mentor zgodnie z prawem obowišzujšcym w miejscu Twojego pobytu. W niektórych krajach istniejš ograniczenia dotyczšce pobierania i korzystania z materiałów i systemu e-learningowego, Produktów i/lub strony internetowej i-Mentor. Twoim obowišzkiem jest upewnienie się, że jeste uprawniony do korzystania z materiałów e-learningowych, systemu, Produktów i/lub strony internetowej i-Mentor w miejscu, w którym się znajdujesz.
3.3. Zabronione użytkowanie: Nie wolno:
3.3.1. Używania wszelkiego rodzaju pajšków, wirusów, robaków, koni trojańskich, bomb czasowych lub innych kodów lub instrukcji, które majš na celu zniekształcenie, usunięcie, uszkodzenie, emulację lub dezasemblację materiałów e-learningowych i systemu, Produktów, strony internetowej i-Mentor, komunikacji lub protokołów;
3.3.2. Wysyłania niechcianych wiadomoci (okrelanych również jako "SPAM", "SPIM" lub "SPIT") lub jakiejkolwiek komunikacji niedozwolonej przez obowišzujšce prawo lub używania materiałów i systemu e-learningowego, Produktów lub strony internetowej i-Mentor do celów phishingu lub pharmingu lub podszywania się pod innš osobę lub podmiot lub fałszywego przedstawiania powišzań z innš osobš lub podmiotem;
3.3.3. Narażania osób trzecich na kontakt z materiałami, które sš obraliwe, szkodliwe dla nieletnich, nieprzyzwoite lub w jakikolwiek inny sposób niewłaciwe;
3.3.4. Wykorzystywania materiałów i systemu e-learningowego, Produktów lub strony internetowej i-Mentor w celu wywołania lub zamiaru wywołania zakłopotania lub niepokoju u jakiejkolwiek osoby trzeciej, a także w celu grożenia, nękania lub naruszania prywatnoci; lub
3.3.5. Zbierania lub gromadzenia jakichkolwiek informacji umożliwiajšcych identyfikację osób, w tym nazw kont, z materiałów i systemu e-learningowego, Produktów lub strony internetowej i-Mentor;
3.3.6. Uderzać lub próbować wpływać na dostępnoć materiałów i systemu e-learningowego, Produktów lub strony internetowej i-Mentor, na przykład poprzez odmowę usługi (DOS) lub rozproszony atak odmowy usługi (DDoS);
3.3.7. Używania lub uruchamiania jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów, w tym bez ograniczeń, robotów, pajšków lub czytników offline, które majš dostęp do materiałów i systemu e-learningowego, Produktów lub strony internetowej i-Mentor. Niezależnie od powyższego, użytkownik zgadza się, że i-Mentor udziela operatorom publicznych wyszukiwarek pozwolenia na używanie pajšków do kopiowania materiałów ze strony internetowej i-Mentor wyłšcznie w celu tworzenia publicznie dostępnych indeksów materiałów, które można przeszukiwać, ale nie pamięci podręcznych lub archiwów takich materiałów. i-Mentor zastrzega sobie prawo do cofnięcia tych wyjštków w dowolnym momencie.
3.4. Informacje o użytkowniku: Od czasu do czasu i-Mentor może zażšdać od Ciebie informacji w celu dostarczenia Ci materiałów e-learningowych i systemu lub Produktów. Użytkownik zapewni, że wszelkie takie informacje sš kompletne, aktualne i dokładne.
3.5. Zakaz odsprzedaży. Materiały i system e-learningowy oraz Produkty sš przeznaczone do indywidualnego użytku użytkownika. Nie wolno odsprzedawać ani komercjalizować materiałów i systemu e-learningowego i/lub Produktów osobom trzecim.
4. Prawa własnoœci
4.1. Materiały i system e-learningowy, Produkty oraz strona internetowa i-Mentor zawierajš zastrzeżone i poufne informacje, które sš chronione prawami własnoci intelektualnej oraz traktatami.
4.2. i-Mentor i/lub jego licencjodawcy zachowujš wyłšcznš własnoć materiałów i systemu e-learningowego, Produktów i strony internetowej i-Mentor oraz wszelkiej własnoci intelektualnej w nich zawartej (zarejestrowanej lub nie, w dowolnym miejscu na wiecie). Nie będziesz podejmował żadnych działań, które mogłyby zagrozić, ograniczyć lub zakłócić prawa własnoci intelektualnej i-Mentor do materiałów i systemu e-learningowego, Produktów i/lub strony internetowej i-Mentor.
4.3. "i-Mentor", powišzane znaki towarowe i loga sš znakami towarowymi i-Mentor. i-Mentor zarejestrowała i złożyła wnioski o rejestrację swoich znaków towarowych w wielu krajach na całym wiecie. Znaki towarowe i szata graficzna i-Mentor nie mogš być używane w połšczeniu z jakimkolwiek produktem lub usługš, która nie jest własnociš i-Mentor, w sposób, który może spowodować dezorientację klientów lub w jakikolwiek sposób, który dyskredytuje i-Mentor. Wszystkie inne znaki towarowe nie będšce własnociš i-Mentor ani żadnej z powišzanych firm, które pojawiajš się na tej stronie sš własnociš ich odpowiednich włacicieli. Nie masz prawa i nie będziesz rejestrował ani używał żadnej nazwy handlowej, znaku towarowego, logo, nazwy domeny lub innej nazwy lub znaku, który zawiera jakškolwiek własnoć intelektualnš i-Mentor (w całoci lub częci) lub jest łudzšco podobny do niej.
5. Opłaty
5.1. Opłaty za Produkty Płatne: Opłaty za Produkty Płatne zostanš Ci potwierdzone przed dokonaniem przez Ciebie zakupu w i-Mentor. i-Mentor może w każdej chwili i bez uprzedzenia zmienić wysokoć opłat za zakup takich Produktów. Możesz zdecydować, czy zaakceptować nowe opłaty przed dokonaniem kolejnego zakupu danego Produktu. Nowe opłaty będš miały zastosowanie do następnego zakupu po ich opublikowaniu.
5.2. Oferty promocyjne: Od czasu do czasu i-Mentor może oferować Produkty płatne za darmo na okres próbny. i-Mentor zastrzega sobie prawo do obcišżenia Cię opłatš za takie Produkty (według normalnej stawki) w przypadku, gdy i-Mentor stwierdzi (według własnego uznania), że nadużywasz warunków oferty, w tym jeli korzystasz z jakiejkolwiek usługi, proxy lub innych urzšdzeń lub anonimowego adresu IP, który uniemożliwia nam zlokalizowanie Cię.
5.3. Podatki: i-Mentor może pobierać podatek VAT lub inne podatki porednie według odpowiedniej stawki (zgodnie z obowišzujšcymi przepisami podatkowymi) w momencie zakupu e-learningu lub innych produktów.
5.4. Opłaty osób trzecich: Korzystanie z materiałów e-learningowych i systemu na aplikacjach mobilnych wykorzysta częć limitu danych dostępnego w ramach pakietu danych, na który użytkownik wykupił abonament u operatora sieci komórkowej. Korzystanie z usług poza granicami kraju może wišzać się ze znacznie wyższymi kosztami niż regularne korzystanie z nich, a użytkownik ponosi wyłšcznš odpowiedzialnoć za informowanie i uiszczanie ewentualnych opłat roamingowych i innych opłat pobieranych przez operatora sieci komórkowej.
6. Płatnoć
6.1. 6.1. Jeżeli zakupili Państwo subskrypcję przy użyciu metody płatnoci innej niż karta kredytowa, PayPal lub Moneybookers (Skrill),
7. Zakończenie współpracy z i-Mentor
7.1. Możesz zakończyć swojš współpracę z i-Mentor w dowolnym momencie i bez odwoływania się do sšdu, żšdajšc zamknięcia swojego konta użytkownika, zaprzestajšc korzystania z materiałów i systemu e-learningowego, Produktów i/lub strony internetowej i-Mentor oraz anulujšc wszelkie powtarzajšce się płatnoci.
7.2. i-Mentor może zakończyć współpracę z Tobš, zakończyć lub zawiesić korzystanie przez Ciebie z materiałów i systemu e-learningowego, Konta Użytkownika, Produktów lub Strony Internetowej i-Mentor w dowolnym czasie i bez odwoływania się do sšdu:
7.2.1. Jeli naruszysz niniejsze Warunki;
7.2.2. Jeli i-Mentor ma uzasadnione podejrzenia, że użytkownik używa materiałów i systemu e-learningowego, Produktów i/lub strony internetowej i-Mentor do łamania prawa lub naruszania praw osób trzecich;
7.2.3. Jeli i-Mentor ma uzasadnione podejrzenia, że próbujesz nieuczciwie wykorzystać lub nadużywać polityki refundacji lub którejkolwiek z naszych polityk.
7.2.4. Jeli i-Mentor ma uzasadnione podejrzenia, że używasz naszych Produktów, materiałów e-learningowych i systemu i/lub strony internetowej i-Mentor w sposób nieuczciwy lub że Twoje konto użytkownika jest używane przez osoby trzecie w sposób nieuczciwy;
7.2.5. Natychmiast, jeli jest to wymagane w zwišzku ze zmianš prawa/przepisów przez organ regulacyjny lub organ posiadajšcy mandat prawny, lub przez któregokolwiek z partnerów i-Mentor;
7.2.6. Z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem, jeli i-Mentor zdecyduje się zaprzestać oferowania materiałów e-learningowych i systemu użytkownikom w Twojej jurysdykcji.
7.3. i-Mentor dokona takiego rozwišzania poprzez uniemożliwienie Ci dostępu do Twojego Konta Użytkownika, materiałów i systemu e-learningowego, Produktów i/lub strony internetowej i-Mentor (w zależnoci od przypadku). Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, które były nieaktywne przez okres dłuższy niż jeden (1) rok.
7.4. Konsekwencje wypowiedzenia: Po rozwišzaniu Twojej relacji z i-Mentor: (a) wszystkie licencje i prawa do korzystania z materiałów i systemu e-learningowego, Produktów i/lub strony internetowej i-Mentor natychmiast wygasnš; (b) natychmiast zaprzestaniesz jakiegokolwiek i wszelkiego korzystania z materiałów i systemu e-learningowego, Produktów i/lub strony internetowej i-Mentor; oraz (c) natychmiast usuniesz materiały i system e-learningowy ze wszystkich dysków twardych, sieci i innych noników danych oraz zniszczysz wszystkie kopie materiałów i systemu e-learningowego znajdujšce się w Twoim posiadaniu lub pod Twojš kontrolš.
8. Wyłšczenie gwarancji, ograniczenie odpowiedzialnoci i odszkodowanie
8.1. Dla celów niniejszego paragrafu, "i-Mentor" obejmuje swoich partnerów, spółki zależne i stowarzyszone osoby prawne oraz wszystkich ich dyrektorów, urzędników, agentów, licencjodawców i pracowników.
8.2. Brak gwarancji: W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo: materiały i system e-learningowy, produkty oraz strona internetowa i-Mentor sš dostarczane "tak jak sš" i używane na wyłšczne ryzyko użytkownika bez jakichkolwiek gwarancji; i-Mentor nie udziela żadnych gwarancji, roszczeń ani owiadczeń i wyranie zrzeka się wszelkich tego rodzaju gwarancji, zarówno wyranych, dorozumianych, jak i ustawowych, w odniesieniu do materiałów i systemu e-learningowego, produktów i/lub strony internetowej i-Mentor, w tym, bez ograniczeń, gwarancji lub warunków jakoci, wydajnoci, nienaruszalnoci, przydatnoci handlowej lub przydatnoci do użycia w okrelonym celu. i-Mentor nie owiadcza ani nie gwarantuje, że materiały i system e-learningowy, produkty i/lub strona internetowa i-Mentor będš zawsze dostępne, osišgalne, nieprzerwane, terminowe, bezpieczne, dokładne, kompletne i wolne od błędów lub będš działać bez utraty pakietów, ani też i-Mentor nie gwarantuje połšczenia z Internetem lub transmisji z Internetu, ani też jakoci materiałów i systemu e-learningowego.
8.3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialnoci i-Mentor za (a) mierć lub uszkodzenie ciała, (b) straty wynikajšce z umylnego działania lub rażšcego zaniedbania i-Mentor, (c) oszustwo lub celowe wprowadzenie w błšd, lub (d) jakškolwiek odpowiedzialnoć, która nie może być lub jest wykluczona przez obowišzujšce prawo.
8.4. Brak odpowiedzialnoci: Użytkownik przyjmuje do wiadomoci i zgadza się, że i-Mentorw nie ponosi żadnej odpowiedzialnoci, zarówno kontraktowej, deliktowej (w tym z tytułu zaniedbania), jak i z tytułu jakiejkolwiek innej teorii odpowiedzialnoci oraz niezależnie od tego, czy i-Mentor zostało powiadomione o możliwoci wystšpienia takich szkód lub strat, w zwišzku z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej i-Mentor lub materiałów i systemu e-learningowego i-Mentore lub innych materiałów i systemu e-learningowego udostępnianych bezpłatnie. Twoim jedynym prawem lub rodkiem zaradczym w odniesieniu do jakichkolwiek problemów lub niezadowolenia z takich materiałów e-learningowych i systemu i/lub strony internetowej i-Mentor jest natychmiastowa deinstalacja takich materiałów e-learningowych i systemu oraz zaprzestanie korzystania z takich materiałów e-learningowych i systemu i/lub strony internetowej i-Mentor.
8.5. Ograniczenie odpowiedzialnoci: Z zastrzeżeniem punktów 8.3 i 8.4 powyżej, i-Mentor nie będzie ponosić odpowiedzialnoci wobec użytkownika, czy to na podstawie umowy, deliktu (w tym zaniedbania) lub jakiejkolwiek innej teorii odpowiedzialnoci, i niezależnie od tego, czy możliwoć wystšpienia takich szkód lub strat została zgłoszona i-Mentor, za:
8.5.1. Jakiekolwiek porednie, specjalne, przypadkowe lub wtórne szkody; lub
8.5.2. Utrata dochodów, działalnoci gospodarczej, rzeczywistych lub przewidywanych zysków, możliwoci, dobrej woli lub reputacji (zarówno bezporednia jak i porednia); lub
8.5.3. Jakiekolwiek uszkodzenie lub zniszczenie danych (bezporednie lub porednie);
8.5.4. Wszelkie roszczenia, szkody lub straty (bezporednie lub porednie) wynikajšce z lub zwišzane z:
8.5.5. Jakichkolwiek produktów lub usług dostarczanych przez osoby trzecie na ich własnych warunkach, w tym bez ograniczeń, systemu e-learningowego i-Mentor;
jakškolwiek technologiš stron trzecich;
jakškolwiek stronš internetowš osób trzecich.
8.6. Z zastrzeżeniem punktów 8.3 - 8.5 powyżej, całkowita odpowiedzialnoć i-Mentor wobec Ciebie na mocy lub w zwišzku z niniejszymi Warunkami (czy to w ramach kontraktu, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub jakiejkolwiek innej teorii odpowiedzialnoci)) nie będzie przekraczać łšcznej kwoty zapłaconej przez Ciebie za produkty w okresie 12 miesięcy bezporednio poprzedzajšcych datę zdarzenia powodujšcego powstanie odpowiedniego roszczenia, z zastrzeżeniem maksymalnej kwoty dziesięciu euro we wszystkich przypadkach.
8.7. Jeli jakakolwiek osoba trzecia wniesie roszczenie przeciwko i-Mentor w zwišzku z lub w wyniku (1) naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków; (2) naruszenia przez Ciebie obowišzujšcego prawa lub regulacji; (3) naruszenia przez Ciebie praw osób trzecich (w tym praw własnoci intelektualnej); (44v) Twoich Materiałów Użytkownika lub (5) Twojej skargi w zwišzku z jakimikolwiek Materiałami Użytkownika, zabezpieczysz i uchronisz i-Mentor przed wszelkimi szkodami, odpowiedzialnociš, stratami, kosztami i wydatkami (w tym uzasadnionymi opłatami i kosztami prawnymi) zwišzanymi z takim roszczeniem.
9. Strony internetowe, produkty i usługi stron trzecich
9.1. Osoby trzecie mogš oferować produkty lub usługi za porednictwem materiałów i systemu e-learningowego i/lub strony internetowej i-Mentor, w tym gry, aplikacje, obrazy, dzwonki lub awatary. i-Mentor nie ponosi odpowiedzialnoci za takie produkty lub usługi, jednak w przypadku problemów z płatnociami, pobieraniem, użytkowaniem lub instalacjš takich produktów lub usług, i-Mentor dołoży uzasadnionych ekonomicznie starań, aby pomóc lub rozwišzać problemy. Produkty lub usługi osób trzecich mogš podlegać własnym warunkom i polityce prywatnoci, które będziesz musiał zaakceptować po pobraniu lub instalacji. Powiniene zapoznać się z takimi warunkami przed dokonaniem zakupu lub użyciem produktu lub usługi strony trzeciej, a i-Mentor nie ponosi odpowiedzialnoci za niedopełnienie tego obowišzku.
9.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomoci i zgadza się, że wszelkie informacje o produktach stron trzecich i ich cenach, które sš prezentowane na stronie internetowej i-Mentor w odniesieniu do produktów i usług stron trzecich, sš przekazywane i-Mentor przez odpowiedniego sprzedawcę ("Sprzedawca"). Sprzedawca ma możliwoć zmiany swoich cen lub zakończenia dostępnoci produktów w dowolnym momencie. i-Mentor nie jest zaangażowany w żadne transakcje pomiędzy Tobš a sprzedawcš, którego produkty i/lub usługi sš wymienione na stronie i-Mentor. i-Mentor nie kontroluje, nie ponosi odpowiedzialnoci i nie gwarantuje: (1) ceny, jakoć, wydajnoć, dostępnoć lub warunki zakupu produktów lub usług wiadczonych przez Kupca; (2) wszelkie transakcje płatnicze, dostawy, zwroty lub działania posprzedażowe zwišzane z produktami lub usługami zakupionymi na stronach internetowych Kupców; (3) dostępnoć stron internetowych Kupców; (4) kompletnoć, prawdziwoć lub dokładnoć jakichkolwiek reklam lub innych materiałów znajdujšcych się na stronach internetowych sprzedawców lub dostępnych na tych stronach, a także wszelkich list lub innych treci dotyczšcych takich produktów i usług wywietlanych na stronie internetowej i-Mentor; (5) linki do stron internetowych sprzedawców, które znajdujš się na stronie internetowej i-Mentor. Wszelkie pytania, skargi lub roszczenia zwišzane z produktami lub usługami wiadczonymi przez Akceptanta powinny być kierowane do odpowiedniego Akceptanta.
9.3. Materiały i system e-learningowy oraz strona i-Mentor mogš zawierać hiperłšcza do innych stron internetowych osób trzecich. i-Mentor nie ponosi odpowiedzialnoci za takie strony internetowe osób trzecich lub dostępnoć takich stron i nie popiera żadnych treci lub materiałów na takich stronach internetowych osób trzecich. Korzystanie z każdej z tych stron internetowych stron trzecich podlega warunkom i zasadom opublikowanym na odpowiedniej stronie internetowej.
10. Warunki dodatkowe
10.1. Etykieta i-Mentor zawiera wskazówki, jak korzystać z i-Mentor i jak traktować innych członków społecznoci i-Mentor w sposób właciwy i z szacunkiem. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi wytycznymi, które stanowiš częć Warunków.
11. Twoje informacje poufne i Twoja prywatnoć
11.1. i-Mentor jest zobowišzane do poszanowania Twojej prywatnoci i poufnoci Twoich danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dane o ruchu oraz treć Twojej komunikacji(ów) zgodnie z naszš Politykš Prywatnoci.
Użytkownik wyranie potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami i rozumie prawa, obowišzki, zasady i warunki w nich okrelone. Klikajšc na przycisk akceptacji i/lub kontynuujšc instalację materiałów i systemu e-learningowego lub korzystajšc z materiałów i systemu e-learningowego, produktów i/lub strony internetowej i-Mentor, wyranie wyrażasz zgodę na przestrzeganie jego warunków i przyznajesz i-Mentor prawa okrelone w niniejszym dokumencie.
FaLang translation system by Faboba