Úvod
1. Niektoré koncepty mentoringu
1.1. Mentor
1.2 Zodpovednosti mentora
1.3 Základné kompetencie a postoje mentora
1.4 Mentee
1.5 Zodpovednosti Mentee
1.6 Mentoring
1.6.1 Filozofia Mentoringu
1.6.2 Zmluva o mentoringu
1.6.3 Typy mentoringových modelov
1.6.3.1 Mentoring podľa typu vzťahu: Formálny a neformálny mentoring
1.6.3.2 Mentoring podľa typu aktivity
1.6.3.2.1 e - Mentoring
1.6.3.2.2 Podľa oblasti odbornosti mentora
1.6.2.2.3 Mentor modelu i-Mentor
2. Podnikateľský Mentoring
2.1 Podnikateľská motivácia
2.2 Podnikateľský nápad a predbežné posúdenie
2.3 Tvorba podnikateľského plánu
2.4 Fázy podnikateľského mentoringu
3. Potenciálne zmeny v mentoringu
Záver
Zhrnutie
Zdroje

Spätná väzba - Ako ste nás našli?

Ako ste nás našli?

Kalendár i-Mentor