M7

Vážený účastník,

aregistrovali ste sa na Test vnímania pre Váš Modul "Príklady osvedčených postupov pre prisťahovalecké podnikateľky". Tu sú otázky, ktorými sa môžete ohodnotiť. Výsledky sa dozviete len vy a hodnotitelia nášho projektu, ktorí budú všetky vaše informácie a výsledky uchovávať v maximálnej dôvernosti a nikdy ich nebudú poskytovať tretím stranám.

Ďakujeme vám za vašu účasť!

Tím projektu i-Mentor


1. Ktoré z nasledujúcich tvrdení sú správne?

a) Mentorka poskytuje mentee finančnú pomoc
b) Mentorka odovzdá mentee príručku
c) Mentorka pôsobí ako dôveryhodná opora v ťažkých časoch
d) Mentorka je oficiálnou informačno technologickou podporou mentee

2. Ktoré z nasledujúcich tvrdení sú správne?

a) Imigrantka je sama zodpovedná za vzdelávanie svojho dieťaťa
b) Spoločnosť by mala zabezpečiť vzdelanie pre deti
c) Imigranti nemajú nárok na zapojenie do štátneho vzdelávacieho systému
d) Miesto žien je doma, kde učia svoje deti

3. Ktoré z nasledujúcich tvrdení sú správne?

a) Deti prisťahovalcov sú zo zákona školopovinné
b) Rodiny sa môžu rozhodnúť, či dieťa pôjde do školy
c) Riaditeľ a otec dieťaťa sa môžu dohodnúť, či dieťa bude chodiť do školy
d) O tom, či by sa deti mali vzdelávať, rozhodujú starší z prisťahovaleckej komunity

4. Ktoré z nasledujúcich tvrdení sú správne?

a) Ovládanie miestneho jazyka je zbytočné, pretože je možné pracovať fyzicky
b) Učenie sa miestneho jazyka nie je dobré, pretože je sa jednoduchšie zabúda na vlastný jazyk
c) Je zbytočné učiť sa nové jazyky, keď aj tak každý vie po anglicky
d) Ovládanie miestneho jazyka je nevyhnutné pre úspešnú integráciu

5. Ktoré z nasledujúcich tvrdení sú správne?

a) Každý má právo na zdravotnú starostlivosť, keďže právo na zdravý život je ľudským právom
b) Každý sa stará o svoje zdravie sám
c) Prisťahovalci nemajú nárok na zdravotnú starostlivosť
d) Nutnou požiadavkou na to, aby vás prijali do nemocnice v prípade núdze, je poistenie

6. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je správne?

a) Na pôvodných Európanov sa vzťahujú iné zákony ako na migrantov
b) V Európe sú si ľudia rovní pred zákonom
c) Na ženy sa vzťahujú iné zákony ako na mužov
d) Tresty za porušenie zákona sú pre imigrantov prísnjšie

7. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je správne?

a) Trestné činy sa dajú vyriešiť v rámci rodiny
b) Kultúrne konvencie v krajine odchodu sú prísnejšie ako v Európe
c) Úlohou spoločnosti nie je zasahovať do rodinných záležitostí
d) Zákony EÚ sú nad kultúrnymi zvyklosťami prisťahovalcov

8. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je správne??

a) Pomáhať ženám vstúpiť do podnikania je zbytočné
b) Spoločnosť si nemôže dovoliť stratiť vzácne zdroje prinášané imigrantkami
c) Bolo by lepšie, keby ženy ostali doma a kojili svoje deti
d) Samostatná zárobková činnosť nie je vhodná pre imigrantky

9. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je správne?

a) Imigrantky prinášajú nové zručnosti a perspektívy, ktoré môžu byť užitočné aj pre lokálnu komunitu
b) Imigrantky sú pre spoločnosť záťažou
c) Európa nepotrebuje imigrantov
d) Ženy by sa nemali vôbec zaoberať finančnými záležitosťami

10. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je správne?

a) Samostatne zárobkovo činné osoby nepotrebujú sociálne a zdravotné služby
b) Vzdelávacie, opatrovateľské a zdravotnícke služby poskytované spoločnosťou sú nevyhnutné na to, aby sa podnikateľ mohol sústrediť na prácu
c) Starí rodičia sa starajú o deti
d) Využívanie verejných služieb je hanebné

Pošlite moje výsledky na údaje nižšie:
názov:
Email: (požadovaný)

Koľko pneumatík má typický bicykel? (napr.: 4)

Spätná väzba - Ako ste nás našli?

Ako ste nás našli?

Kalendár i-Mentor