M10

Vážený účastník,

aregistrovali ste sa na Test vnímania pre Váš Modul "Súbor nástrojov na podnikanie - rámce, finančné nástroje". Tu sú otázky, ktorými sa môžete ohodnotiť. Výsledky sa dozviete len vy a hodnotitelia nášho projektu, ktorí budú všetky vaše informácie a výsledky uchovávať v maximálnej dôvernosti a nikdy ich nebudú poskytovať tretím stranám.

Ďakujeme vám za vašu účasť!

Tím projektu i-Mentor


1. Na svete vznikajú tisíce startupov a mnohé z nich zlyhávajú z týchto dôvodov:

a) Nedostatok dopytu po produkte alebo službe
b) Nedostatok finančných prostriedkov
c) Problémy s vytvorením motivovaného pracovného tímu
d) Tri z nich

2. Marketingový plán je rovnaký ako podnikateľský plán:

a) Áno, je
b) Nie, nie je
c) Sú veľmi podobné
d) Niekedy sa prekrývajú

3. Medzi offline marketingové akcie môžete zaradiť tieto:

a) Brožúry
b) Sociálne médiá
c) Emailový marketing
d) Pozicionovanie SEO (organické)

4. Nepriame financovanie sa NE vzťahuje na:

a) Odpočty
b) Bonusy sociálneho zabezpečenia
c) Faktúry
d) Zníženie firemnej dane

5. Plán vám pomôže vidieť:

a) Ako vyvíjať svoj produkt
b) Kto sa bude podieľať na jednotlivých fázach vývoja
c) Aký bude minimálny životaschopný produkt (MVP)
d) Všetky z nich

6. Na vybudovanie dôvery (aby investori uverili nášmu finančnému plánu) sa odporúča: (označte nesprávnu odpoveď)

a) Finančný plán je vyvážený a je finančne a obchodne konzistentný
b) Je logické, že začínajúci podnik má 6 alebo 8 rokov straty
c) Hypotézy sú konfrontované s informáciami od tretích strán
d) Zahrnuté sú všetky dôležité premenné pre podnik

7. Novovzniknuté spoločnosti môžu uplatniť zníženú sadzbu dane z príjmov právnických osôb....

a) ...v prvom roku, v ktorom je ich daňový základ kladný
b) ...v prvom roku, v ktorom je ich daňový základ záporný
c) ...v druhom roku, v ktorom je ich daňový základ kladný
d) ...v druhom roku, v ktorom je ich daňový základ záporný

8. Startupy musia plniť určité daňové povinnosti: (označte tú nesprávnu)

a) Elektronický podpis
b) Vysoké sociálne zabezpečenie
c) Registrácia v registri ekonomických činností
d) Podávanie ročného priznania k DPH

9. Niektoré z príčin, ktoré môžu negatívne ovplyvniť výkonnosť spoločnosti:

a) Projektové výdavky na spustenie
b) Pripravte si finančný plán
c) Nepoznáte rôzne možnosti financovania, o ktoré môžete požiadať
d) Znížiť straty

10. Ako rozpoznať finančné podvody a vyhnúť sa im:

a) Overte ich pôvod
b) Analyzujte svoj proces podávania žiadostí
c) Preskúmajte predchádzajúce skúsenosti
d) Všetky z nich

Pošlite moje výsledky na údaje nižšie:
názov:
Email: (požadovaný)

Koľko očí má typický človek (napr.: 4)?

Spätná väzba - Ako ste nás našli?

Ako ste nás našli?

Kalendár i-Mentor