M3

Vážený účastník,

aregistrovali ste sa na Test vnímania pre Váš Modul "Mentoring pre migrantky". Tu sú otázky, ktorými sa môžete ohodnotiť. Výsledky sa dozviete len vy a hodnotitelia nášho projektu, ktorí budú všetky vaše informácie a výsledky uchovávať v maximálnej dôvernosti a nikdy ich nebudú poskytovať tretím stranám.

Ďakujeme vám za vašu účasť!

Tím projektu i-Mentor


1. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je správne?

a) Mentorka poskytuje mentee finančnú pomoc
b) Mentorka daruje mentee príručku
c) Mentorka predstavuje v ťažkých časoch dôveryhodnú podporu
d) Mentorka je oficiálna podpora mentee v oblasti nformačných a komunikačné technológií

2. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je správne?

a) Žena migrantka je jediná zodpovedná za zaobstaranie vzdelania jej dieťaťa
b) Vzdelanie pre dieťa by mala dieťaťu poskytnúť spoločnosť
c) Migrantky nemajú nárok na vzdlávanie pre svoje deti
d) Ženy majú zostať v domácnosti a vzdelávať svoje deti

3. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je správne?

a) Deti migrantov majú zo zákona povinnú školskú dochádzu
b) Rodiny sa môžu rozhodnúť, či ich deti budú chodiť do školy
c) Riaditeľ a otec dieťaťa môžu rozhodnúť, či dieťa bude alebo nebude chodiť do školy
d) Starší v migrantskej komunite rozhodnú, či by dieťa malo, alebo nemalo byť vzdelávané

4. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je správne?

a) Ovládanie miestneho jazyka je zbytočné, pretože je možné vykonávať fyzickú prácu
b) Učenie sa miestneho jazyka nie je dobré, pretože je možné zabudnúť vlastný jazyk
c) Je zbytočné učiť sa ďalšie jazyky, keď každý vie v dnešnej dobe vie každý dobre po anglicky
d) Ovládanie miestneho jazyka je nevyhnutné pre úspešnú integráciu

5. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je správne?

a) Každý má právo na zdravotú starostlivosť, keďže právo na zdravý život je základným ľudským právom
b) Každý sa stará o svoje zdravie sám
c) Migranti nemajú nárok na zdravotné služby
d) Nutnou požiadavkou na to, aby Vás prijali do nemocnice v prípade núdze, je poistenie

6. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je správne?

a) Na pôvodných Európanov sa vzťahujú iné zákony ako na migrantov
b) V Európe sú si ľudia rovní pred zákonom
c) Na ženy sa vzťahujú iné zákony ako na mužov
d) Tresty za porušenie zákona sú pre imigrantov prísnjšie

7. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je správne?

a) Trestné činy sa dajú vyriešiť v rámci rodiny
b) Kultúrne konvencie v krajine odchodu sú prísnejšie ako v Európe
c) Úlohou spoločnosti nie je zasahovať do rodinných záležitostí
d) Zákony EÚ sú nad kultúrnymi zvyklosťami prisťahovalcov

8. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je správne?

a) Pomáhať ženám vstúpiť do podnikania je zbytočné
b) Spoločnosť si nemôže dovoliť stratiť zdroje poskytované imigrantkami
c) Bolo by lepšie, keby ženy ostali doma a dojčili svoje deti
d) Samostatná zárobková činnosť nie je vhodná pre imigrantky

9. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je správne?

a) Imigrantky prinášajú nové zručnosti a perspektívy, ktoré môžu byť užitočné aj pre lokálnu komunitu
b) Imigrantky sú pre spoločnosť záťažou
c) Európa nepotrebuje imigrantov
d) Ženy by sa nemali vôbec zaoberať finančnými záležitosťami

10. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je správne?

a) Samostatne zárobkovo činné osoby nepotrebujú sociálne a zdravotné služby
b) Vzdelávacie, opatrovateľské a zdravotnícke služby poskytované spoločnosťou sú nevyhnutné na to, aby sa podnikateľ mohol sústrediť na prácu
c) Starí rodičia sa starajú o deti
d) Využívanie verejných služieb je hanebné

Pošlite moje výsledky na údaje nižšie:
názov:
Email: (požadovaný)

Koľko nôh má typický pes? (napr.: 5)

Spätná väzba - Ako ste nás našli?

Ako ste nás našli?

Kalendár i-Mentor