M4

Vážený účastník,

aregistrovali ste sa na Test vnímania pre Váš Modul "Pochopenie konkrétnych potrieb migrantiek". Tu sú otázky, ktorými sa môžete ohodnotiť. Výsledky sa dozviete len vy a hodnotitelia nášho projektu, ktorí budú všetky vaše informácie a výsledky uchovávať v maximálnej dôvernosti a nikdy ich nebudú poskytovať tretím stranám.

Ďakujeme vám za vašu účasť!

Tím projektu i-Mentor


1. Ktoré z nasledujúcoch tvrdení je definíciou kultúry?

a) Kultúru najlepšie prezentuje hovorený jazyk
b) Kultúru prezentujú rôzne etnické jedlá
c) Kultúru najlepšie prezentujú naučené a integrované modely správania, napríklad spôsoby komunikácie, spôsoby, zvyky a presvedčenia medzi príslušnou skupinou ľudí (príklad štýlov komunikácie a vnímania rolí a vzťahov)
d) Všetky vyššie uvedené možnosti sú správne

2. Ktoré z nasledujúcich je základom porozumenia mentorskému vzťahu ako pre mentora, tak aj pre mentee?

a) Komunikácia musí byť dôverná
b) Komunikácia musí byť postavená na dôvere
c) Komunikácia medzi mentorom a mentee musí byť otvorená
d) Všetky vyššie uvedené

3. Ktoré z. následujícich vyjadruje najlepší prístup k mentoringu?

a) Začiatok písania životopis
b) Začiatok plánovnia kariérneho postupu
c) Začiatok hľadania práce
d) Zabezpečenie, že je najprv postarané o základé aspekty života a živobytia

4. Ktoré sú uznané potreby každej ľudskej bytosti? Napríklad podľa Maslowovej teórie potrieb.

a) Základné potreby, ako sú fyziologické potreby; voda, jedlo a prístrešie
b) Bezpečnosť a sociálne potreby napr. spolupatričnosť a láska
c) Sebavedomie a sebarealizácia
d) Všetko vyššie uvedené

5. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je pravdivé?

a) Všetky kultúrne hodnoty vidno podľa vzhľadu človeka
b) Znalosť kultúrnych rozdielov pomáha mentorovi pochopiť potreby mntee
c) Kultúrne rozdiely nemajú nič spoločné s komunikáciou človeka
d) Pri mentoringu nie je dôležité brať do úvahy kultúrne rozdiely

6. Ktoré z nasledujúcivh tvrdení o mntoringu nie je správne?

a) Imigranti sa často usadzujú vo svojich komunitách s rovnakými alebo podobnými domorodcami
b) Mentor nasmeruje mentee, aby vyhľadala oficiálnu webovú stránku, kde sú informácie aktualizované
c) Počúvanie je dôležitou súčasťou komunikácie, najmä ak ide o cudzí jazyk
d) Mentorka výhradne len diktuje mentees, čo majú robiť

7. Ktoré z nasledujúcivh tvrdení je správne?

a) Je potrebné získať povolenie na pobyt, ak človek žije dlhšie v cudzine
b) Každý musí mať pas
c) Nie každý, kto si zarába prácou, musí platiť dane
d) Daňové identifikačné číslo je rovnaké ako číslo povolenia na pobyt

8. Čo znamená rodné číslo?

a) Vodičský preukaz
b) Občiansky preukaz
c) Pas
d) Osobný identifikačný kód je číselný rad čísel a znakov vytvorený na základe vášho dátumu narodenia a pohlavia. Je vytlačený vo vašom občianskom preukaze, pase a dokonca aj vo vašom vodičskom preukaze

9. Ktorá z nasledujúcich možností je pravdivá a je dôležité ju zdôrazniť imigrantke?

a) Identifikačné číslo osoby je osobné pre každú osobu a je určené len na osobné použitie a identifikáciu
b) Je rovnaké ako bankový účet alebo telefónne číslo
c) Má význam len pre digitálne bankovníctvo
d) Môže sa požičať niekomu inému

10. Ktoré z nasledujúcivh tvrdení je pravda?

a) Dane sú v celej Európskej únii rovnaké
b) Nie každý musí platiť dane
c) Dane platia len firmy
d) Platenie daní sú potrebné, či už ide o súkromnú osobu, alebo právnickú osobu, inými slovami registrovanú spoločnosť, subjekt, združenie v Európe. Všeobecná daňová povinnosť sa týka osôb podľa smerníc danej krajiny, kde žije

Pošlite moje výsledky na údaje nižšie:
názov:
Email: (požadovaný)

Koľko nôh má typický pes? (napr.: 5)

Spätná väzba - Ako ste nás našli?

Ako ste nás našli?

Kalendár i-Mentor